Archive for December, 2006

海纳百川网站在新年即将实施的重大改革

Sunday, December 31st, 2006

老狼在过去的几天里上网困难,而且忙到每天只有两三个小时睡觉。所以对网友们的热心建议,没有能够及时答复,在此表达歉意。
在老刑和老加之前,就有不止一个网友提出恢复“驴鸣镇”的建议。我的想法是,咱们也不必只给芦笛一个人这种优惠。应该公平竞争。其他人,比如党朋,民朋等,都可以申请开一个自己的自治区。这就是我们的“自治”实验。
自治区的规则大家可以敞开讨论。我的建议:
1)自治区可以有自己的法规,但其法规不得“违宪”。否则随便谁开一自治区就跑掉那上面骂别人的娘,或者透露别人隐私,这样就乱套了。
2)自治区的斑竹完全有其自身决定,俱乐部不予干预。
3)开特区的人应该先在论坛上向俱乐部提出申请。经董事会考核后方能批准。这个是为了防止一些网络垃圾也来利用我们的资源,反过来危害论坛本身。但我们保证“自治”对各个政治立场的人一视同仁。
4)虚拟法庭和陪审团制度在自治区是否实行,请大家讨论。
5)自治区的精华贴子,可以进入主坛。当然也可以设计成自治区的所有贴子,都可以进入主坛。这样,即使不喜欢看主坛上的其他贴子,以后直接进入自己的自治区就是了。
6)自治区的贴子所有人都可以读,但自治区可以自行确定让哪些人在自治区里面有上贴权。这样自治区里的人就可以按照自己的理念来管理属于自己的论坛,自由竞争。

海纳百川俱乐部祝全体网友新年快乐!

Sunday, December 31st, 2006

神游黄鹤,妙处试与君说

Friday, December 29th, 2006

神游黄鹤,妙处试与君说
黄鹤楼一诗,为“应战”周国志君而作,放在枭集中,下品耳。但放在古今众多吟咏黄鹤楼的诗作中,当属中上水准。见一些粗浅无知的门外汉胡批瞎评,真有明珠投暗之感,忍不住自己跳将出来,略予点拨。
老枭没去过黄鹤楼,首联如实交待,虽“久仰”胜景奇姿,仅“画中相识梦中游”耳。以下句句紧扣黄鹤楼。颔联写梦游黄鹤楼所见,“极目楚天舒”,不尽长江滚滚来,三镇风物一览无余,未具体描写风景而无限风光尽在其中。况梦游或神游,不宜写实,只能大处落笔,大而化之。
不过我又得如实交待,此联是从一副黄鹤楼对联中偷来的。其联曰:一楼萃三楚精神,云鹤俱空横笛在;二水汇百川支派,古今无尽大江流。
颈联转从历史和人文角度着眼。黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说,故有“第一名楼关囯运”之句(不过楼运盛未必国运昌,黄鹤楼虽重修,国运仍衰。这是题外话了);黄鹤楼是历史上文人骚客登临胜地。崔颢、李白、白居易、贾岛、陆游等,都曾到此游乐吟咏斗风流。
枭诗用典往往不着痕迹。不知典故来历也能读懂,但要读深读透,则大不易。《报恩录》载:黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,能下来起舞助兴,从此宾客盈门。过了10年,道士复来,曲笛吹奏,道士跨上黄鹤直上云天。辛氏为纪念这位仙翁,便在其地起“黄鹤楼”。李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》诗中有“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”句。尾联暗用仙人骑鹤之典,写我向往到黄鹤楼实地一游。清秋时节,天高风劲,登楼纵目,仿佛骑鹤,玉笛横吹,声飞万里,不正如传说中仙人一般潇洒出尘么。
本诗现实与历史结合,写实与写虚配合,意象疏密有致,意境深远隽永,气象阔大空灵,并有一定的历史感和立体感,且起承转合,章法井然,切题切景,严丝密缝,不失为一首梦游黄鹤楼的好诗。与周诗相比,胜之何止一筹?
诗之妙处和韵味,就象美人之态,悠然心会,妙处难与君说,读者要超越自己文字的拘囿去想象和领悟。此诗虽劣,不无佳处,强说一二,难逃王婆之讥。
2006-12-29东海一枭
东海一枭《黄鹤楼》:
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。

神游黄鹤,妙处试与君说

Friday, December 29th, 2006

神游黄鹤,妙处试与君说
黄鹤楼一诗,为“应战”周国志君而作,放在枭集中,下品耳。但放在古今众多吟咏黄鹤楼的诗作中,当属中上水准。见一些粗浅无知的门外汉胡批瞎评,真有明珠投暗之感,忍不住自己跳将出来,略予点拨。
老枭没去过黄鹤楼,首联如实交待,虽“久仰”胜景奇姿,仅“画中相识梦中游”耳。以下句句紧扣黄鹤楼。颔联写梦游黄鹤楼所见,“极目楚天舒”,不尽长江滚滚来,三镇风物一览无余,未具体描写风景而无限风光尽在其中。况梦游或神游,不宜写实,只能大处落笔,大而化之。
不过我又得如实交待,此联是从一副黄鹤楼对联中偷来的。其联曰:一楼萃三楚精神,云鹤俱空横笛在;二水汇百川支派,古今无尽大江流。
颈联转从历史和人文角度着眼。黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说,故有“第一名楼关囯运”之句(不过楼运盛未必国运昌,黄鹤楼虽重修,国运仍衰。这是题外话了);黄鹤楼是历史上文人骚客登临胜地。崔颢、李白、白居易、贾岛、陆游等,都曾到此游乐吟咏斗风流。
枭诗用典往往不着痕迹。不知典故来历也能读懂,但要读深读透,则大不易。《报恩录》载:黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,能下来起舞助兴,从此宾客盈门。过了10年,道士复来,曲笛吹奏,道士跨上黄鹤直上云天。辛氏为纪念这位仙翁,便在其地起“黄鹤楼”。李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》诗中有“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”句。尾联暗用仙人骑鹤之典,写我向往到黄鹤楼实地一游。清秋时节,天高风劲,登楼纵目,仿佛骑鹤,玉笛横吹,声飞万里,不正如传说中仙人一般潇洒出尘么。
本诗现实与历史结合,写实与写虚配合,意象疏密有致,意境深远隽永,气象阔大空灵,并有一定的历史感和立体感,且起承转合,章法井然,切题切景,严丝密缝,不失为一首梦游黄鹤楼的好诗。与周诗相比,胜之何止一筹?
诗之妙处和韵味,就象美人之态,悠然心会,妙处难与君说,读者要超越自己文字的拘囿去想象和领悟。此诗虽劣,不无佳处,强说一二,难逃王婆之讥。
2006-12-29东海一枭
东海一枭《黄鹤楼》:
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。

神游黄鹤,妙处试与君说

Friday, December 29th, 2006

神游黄鹤,妙处试与君说
黄鹤楼一诗,为“应战”周国志君而作,放在枭集中,下品耳。但放在古今众多吟咏黄鹤楼的诗作中,当属中上水准。见一些粗浅无知的门外汉胡批瞎评,真有明珠投暗之感,忍不住自己跳将出来,略予点拨。
老枭没去过黄鹤楼,首联如实交待,虽“久仰”胜景奇姿,仅“画中相识梦中游”耳。以下句句紧扣黄鹤楼。颔联写梦游黄鹤楼所见,“极目楚天舒”,不尽长江滚滚来,三镇风物一览无余,未具体描写风景而无限风光尽在其中。况梦游或神游,不宜写实,只能大处落笔,大而化之。
不过我又得如实交待,此联是从一副黄鹤楼对联中偷来的。其联曰:一楼萃三楚精神,云鹤俱空横笛在;二水汇百川支派,古今无尽大江流。
颈联转从历史和人文角度着眼。黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说,故有“第一名楼关囯运”之句(不过楼运盛未必国运昌,黄鹤楼虽重修,国运仍衰。这是题外话了);黄鹤楼是历史上文人骚客登临胜地。崔颢、李白、白居易、贾岛、陆游等,都曾到此游乐吟咏斗风流。
枭诗用典往往不着痕迹。不知典故来历也能读懂,但要读深读透,则大不易。《报恩录》载:黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,能下来起舞助兴,从此宾客盈门。过了10年,道士复来,曲笛吹奏,道士跨上黄鹤直上云天。辛氏为纪念这位仙翁,便在其地起“黄鹤楼”。李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》诗中有“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”句。尾联暗用仙人骑鹤之典,写我向往到黄鹤楼实地一游。清秋时节,天高风劲,登楼纵目,仿佛骑鹤,玉笛横吹,声飞万里,不正如传说中仙人一般潇洒出尘么。
本诗现实与历史结合,写实与写虚配合,意象疏密有致,意境深远隽永,气象阔大空灵,并有一定的历史感和立体感,且起承转合,章法井然,切题切景,严丝密缝,不失为一首梦游黄鹤楼的好诗。与周诗相比,胜之何止一筹?
诗之妙处和韵味,就象美人之态,悠然心会,妙处难与君说,读者要超越自己文字的拘囿去想象和领悟。此诗虽劣,不无佳处,强说一二,难逃王婆之讥。
2006-12-29东海一枭
东海一枭《黄鹤楼》:
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。

神游黄鹤,妙处试与君说

Friday, December 29th, 2006

神游黄鹤,妙处试与君说
黄鹤楼一诗,为“应战”周国志君而作,放在枭集中,下品耳。但放在古今众多吟咏黄鹤楼的诗作中,当属中上水准。见一些粗浅无知的门外汉胡批瞎评,真有明珠投暗之感,忍不住自己跳将出来,略予点拨。
老枭没去过黄鹤楼,首联如实交待,虽“久仰”胜景奇姿,仅“画中相识梦中游”耳。以下句句紧扣黄鹤楼。颔联写梦游黄鹤楼所见,“极目楚天舒”,不尽长江滚滚来,三镇风物一览无余,未具体描写风景而无限风光尽在其中。况梦游或神游,不宜写实,只能大处落笔,大而化之。
不过我又得如实交待,此联是从一副黄鹤楼对联中偷来的。其联曰:一楼萃三楚精神,云鹤俱空横笛在;二水汇百川支派,古今无尽大江流。
颈联转从历史和人文角度着眼。黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说,故有“第一名楼关囯运”之句(不过楼运盛未必国运昌,黄鹤楼虽重修,国运仍衰。这是题外话了);黄鹤楼是历史上文人骚客登临胜地。崔颢、李白、白居易、贾岛、陆游等,都曾到此游乐吟咏斗风流。
枭诗用典往往不着痕迹。不知典故来历也能读懂,但要读深读透,则大不易。《报恩录》载:黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,能下来起舞助兴,从此宾客盈门。过了10年,道士复来,曲笛吹奏,道士跨上黄鹤直上云天。辛氏为纪念这位仙翁,便在其地起“黄鹤楼”。李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》诗中有“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”句。尾联暗用仙人骑鹤之典,写我向往到黄鹤楼实地一游。清秋时节,天高风劲,登楼纵目,仿佛骑鹤,玉笛横吹,声飞万里,不正如传说中仙人一般潇洒出尘么。
本诗现实与历史结合,写实与写虚配合,意象疏密有致,意境深远隽永,气象阔大空灵,并有一定的历史感和立体感,且起承转合,章法井然,切题切景,严丝密缝,不失为一首梦游黄鹤楼的好诗。与周诗相比,胜之何止一筹?
诗之妙处和韵味,就象美人之态,悠然心会,妙处难与君说,读者要超越自己文字的拘囿去想象和领悟。此诗虽劣,不无佳处,强说一二,难逃王婆之讥。
2006-12-29东海一枭
东海一枭《黄鹤楼》:
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。

诗王早有主,哪个敢争锋!

Friday, December 29th, 2006

诗王早有主,哪个敢争锋!
近有名周国志者自命诗王,悬奖金十万元,挑战海内外诗人。其挑战诗《狂诗一束》及《黄鹤楼组诗》在网上招来一片嘲骂声。我粗粗一看,倒不象多数网民嘲骂的那么不堪。只是俗而浮,有些油。狂则狂矣,却没有什么文化根基和思想内涵。意象也平平。
一些朋友希望我出来应战。洪哲胜作一文《联想翩翩:超女─→周国志─→东海一枭─→中共》,认为我要在意境上赢过他并非难事。那是当然。拨冗写了黄鹤楼诗一首,挑出狂诗一束,自信在意象和意境、技术和思想各方面,胜之多多,真有胜之不武之感。
至于诗王之冠,我早已给自个戴上啦。《幽居写怀》曰:拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。其实,就算我不要,诗王桂冠也不是周国志君戴得动的,比他强的诗人多得很。评选略公,许多诗人取其十万悬奖如探囊。似乎周君并非富豪,我为他心疼为他忧,呵呵。
2006.12.29东海一枭
黄鹤楼
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。
2006-12-28
注:黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说。
狂诗一束
其一
独对今人抚古琴,能凡能圣亦雄英。
打通微奥中西脉,炼就精纯日月心。
十万图书一腹贮,五千文化两肩任。
云何双眼常含泪,吾国吾民忧患深!
其二
拥书十万掩柴扉,岂许浮尘染素衣。
冷唾浓痰朝衮衮,醉追灵感入非非。
燃灯祈破千秋暗,煮字思疗一代饥。
蜩与学鸠莫相扰,不逢羊角不南飞!
其三
忧天骂鬼笔何遒,不为身谋为道谋。
早厌江湖多兽斗,闲观富贵若云浮。
拈花欲把群狼化,润世仍将小惑留。
容我真言传大道,草堂一亩足千秋。
注:大乘有”留惑润生”之说,认为菩萨如凭其智慧,径自取证空无三昧,就不能再随缘度化众生了,为此,菩萨宁愿自己先不成佛,不急着把”惑”全部去掉,以方便度化众生故也。
其四
诗龙酒虎性难驯,一杖掀天尚有人。
遍地江湖聊戏水,拔山风暴不沾尘。
纵横宝典三千卷,保养灵胎四十春。
吊罢西山孤月落,来迎东海艳阳新。
其五
拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。
半世栽花兼筑梦,单车觅句似骑驴。
立身奢望千秋重,下笔严防一字虚!
填海补天难插手,且收灵石入吾庐。
其六
焉能袖手忍旁观?襄岭怀山浊浪漫。
恶制谁能逃压迫,微躯岂敢避饥寒。
笔耕别有千秋梦,棒喝谁知一寸丹。
太息途穷天不助,手援无力道援难!
其七
与人与世早无争,好学何曾让昔人。
沉浸古今思似海,指挥天地笔通神。
酸咸苦辣皆堪味,雨雪风霜也自春。
坐入深宵灯火灭,孤星如月洗浮尘。
其八
登坛自恃内功深,欲向人间问不平。
耿介为文焉媚俗?公平论事岂违心!
常从孔孟汲真气,不许风尘染素襟。
英雄牌笔金刚指,凌空一点铁成金。
其九
日玩文山夜笔耕,癖深文字俗缘轻。
气豪胜养三千客,书富如屯十万兵。
异想非非参妙谛,痴心耿耿系苍生。
未成事业成诗业,古道何人伴我行?
其十
浮云富贵自风流,不为身谋为道谋。
五蕴渐空焉执我,九天深病怎消忧?
人多侣犬谁能虎,世尽争春我独秋。
虽万千人吾往矣,千磨万折不回头!
十一
不贪利乐不贪名,不肯荒庸度此生。
怒起常将魔术揭,狂来偏向虎山行。
万家忧乐千钧重,个我安危一羽轻。
证罢菩提抬望眼,一轮圆月笑盈盈。
十二
孤灯红入夜茫茫,风雨满城尽梦乡。
国在焉能求独乐,学成宁肯为私忙。
云中待试屠龙技,网上先开济世方。
侧耳遥闻锣鼓乱,群魔粉墨又登场!
注:屠龙技,原指无用之技,此处龙与下面亡秦的秦,皆喻专制主义。
十三
繁华队里独求仁,万患千忧铸此身。
李杜成规能范我?陈吴无路誓亡秦。
千年悍贼原无愧,一代狂奴自有真。
回首神州风又雪,啸成梁甫泪沾巾。
注:李杜成规,陈亦:老枭的诗,益见矫矫不群,今日写旧体诗词而能如此立足,徒以李杜成规论其优劣,固未得其正矣。千年悍贼,曾国藩评陈玉成:唐宋以来,千年不遇之”悍贼”。陇右山狼网友借以喻老枭之诗。啸成梁甫,李白诗:长啸梁甫吟,何时见阳春。
十四
手不停挥义不臣,不求富贵不求神。
风云椽笔当回日,思想獠牙欲噬人。
幸有江湖容我傲,更无豪杰畏官嗔。
何当洒尽一腔血,大洗河山万里尘!
注:思想獠牙欲噬人,西哲云:思想是有牙齿的。
十五
由义居仁志不移,穷通毁誉任由之。
人忧落败吾求败,世好为师我觅师。
惯见江湖龙变色,频闻罗织狱成诗。
云低风紧鸟飞绝,一怒横空某在斯!
注:狱成诗,狱成于诗,前不久有川中有因手机传播讽刺诗而入狱者。引申为文字狱。

诗王早有主,哪个敢争锋!

Friday, December 29th, 2006

诗王早有主,哪个敢争锋!
近有名周国志者自命诗王,悬奖金十万元,挑战海内外诗人。其挑战诗《狂诗一束》及《黄鹤楼组诗》在网上招来一片嘲骂声。我粗粗一看,倒不象多数网民嘲骂的那么不堪。只是俗而浮,有些油。狂则狂矣,却没有什么文化根基和思想内涵。意象也平平。
一些朋友希望我出来应战。洪哲胜作一文《联想翩翩:超女─→周国志─→东海一枭─→中共》,认为我要在意境上赢过他并非难事。那是当然。拨冗写了黄鹤楼诗一首,挑出狂诗一束,自信在意象和意境、技术和思想各方面,胜之多多,真有胜之不武之感。
至于诗王之冠,我早已给自个戴上啦。《幽居写怀》曰:拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。其实,就算我不要,诗王桂冠也不是周国志君戴得动的,比他强的诗人多得很。评选略公,许多诗人取其十万悬奖如探囊。似乎周君并非富豪,我为他心疼为他忧,呵呵。
2006.12.29东海一枭
黄鹤楼
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。
2006-12-28
注:黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说。
狂诗一束
其一
独对今人抚古琴,能凡能圣亦雄英。
打通微奥中西脉,炼就精纯日月心。
十万图书一腹贮,五千文化两肩任。
云何双眼常含泪,吾国吾民忧患深!
其二
拥书十万掩柴扉,岂许浮尘染素衣。
冷唾浓痰朝衮衮,醉追灵感入非非。
燃灯祈破千秋暗,煮字思疗一代饥。
蜩与学鸠莫相扰,不逢羊角不南飞!
其三
忧天骂鬼笔何遒,不为身谋为道谋。
早厌江湖多兽斗,闲观富贵若云浮。
拈花欲把群狼化,润世仍将小惑留。
容我真言传大道,草堂一亩足千秋。
注:大乘有”留惑润生”之说,认为菩萨如凭其智慧,径自取证空无三昧,就不能再随缘度化众生了,为此,菩萨宁愿自己先不成佛,不急着把”惑”全部去掉,以方便度化众生故也。
其四
诗龙酒虎性难驯,一杖掀天尚有人。
遍地江湖聊戏水,拔山风暴不沾尘。
纵横宝典三千卷,保养灵胎四十春。
吊罢西山孤月落,来迎东海艳阳新。
其五
拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。
半世栽花兼筑梦,单车觅句似骑驴。
立身奢望千秋重,下笔严防一字虚!
填海补天难插手,且收灵石入吾庐。
其六
焉能袖手忍旁观?襄岭怀山浊浪漫。
恶制谁能逃压迫,微躯岂敢避饥寒。
笔耕别有千秋梦,棒喝谁知一寸丹。
太息途穷天不助,手援无力道援难!
其七
与人与世早无争,好学何曾让昔人。
沉浸古今思似海,指挥天地笔通神。
酸咸苦辣皆堪味,雨雪风霜也自春。
坐入深宵灯火灭,孤星如月洗浮尘。
其八
登坛自恃内功深,欲向人间问不平。
耿介为文焉媚俗?公平论事岂违心!
常从孔孟汲真气,不许风尘染素襟。
英雄牌笔金刚指,凌空一点铁成金。
其九
日玩文山夜笔耕,癖深文字俗缘轻。
气豪胜养三千客,书富如屯十万兵。
异想非非参妙谛,痴心耿耿系苍生。
未成事业成诗业,古道何人伴我行?
其十
浮云富贵自风流,不为身谋为道谋。
五蕴渐空焉执我,九天深病怎消忧?
人多侣犬谁能虎,世尽争春我独秋。
虽万千人吾往矣,千磨万折不回头!
十一
不贪利乐不贪名,不肯荒庸度此生。
怒起常将魔术揭,狂来偏向虎山行。
万家忧乐千钧重,个我安危一羽轻。
证罢菩提抬望眼,一轮圆月笑盈盈。
十二
孤灯红入夜茫茫,风雨满城尽梦乡。
国在焉能求独乐,学成宁肯为私忙。
云中待试屠龙技,网上先开济世方。
侧耳遥闻锣鼓乱,群魔粉墨又登场!
注:屠龙技,原指无用之技,此处龙与下面亡秦的秦,皆喻专制主义。
十三
繁华队里独求仁,万患千忧铸此身。
李杜成规能范我?陈吴无路誓亡秦。
千年悍贼原无愧,一代狂奴自有真。
回首神州风又雪,啸成梁甫泪沾巾。
注:李杜成规,陈亦:老枭的诗,益见矫矫不群,今日写旧体诗词而能如此立足,徒以李杜成规论其优劣,固未得其正矣。千年悍贼,曾国藩评陈玉成:唐宋以来,千年不遇之”悍贼”。陇右山狼网友借以喻老枭之诗。啸成梁甫,李白诗:长啸梁甫吟,何时见阳春。
十四
手不停挥义不臣,不求富贵不求神。
风云椽笔当回日,思想獠牙欲噬人。
幸有江湖容我傲,更无豪杰畏官嗔。
何当洒尽一腔血,大洗河山万里尘!
注:思想獠牙欲噬人,西哲云:思想是有牙齿的。
十五
由义居仁志不移,穷通毁誉任由之。
人忧落败吾求败,世好为师我觅师。
惯见江湖龙变色,频闻罗织狱成诗。
云低风紧鸟飞绝,一怒横空某在斯!
注:狱成诗,狱成于诗,前不久有川中有因手机传播讽刺诗而入狱者。引申为文字狱。

诗王早有主,哪个敢争锋!

Friday, December 29th, 2006

诗王早有主,哪个敢争锋!
近有名周国志者自命诗王,悬奖金十万元,挑战海内外诗人。其挑战诗《狂诗一束》及《黄鹤楼组诗》在网上招来一片嘲骂声。我粗粗一看,倒不象多数网民嘲骂的那么不堪。只是俗而浮,有些油。狂则狂矣,却没有什么文化根基和思想内涵。意象也平平。
一些朋友希望我出来应战。洪哲胜作一文《联想翩翩:超女─→周国志─→东海一枭─→中共》,认为我要在意境上赢过他并非难事。那是当然。拨冗写了黄鹤楼诗一首,挑出狂诗一束,自信在意象和意境、技术和思想各方面,胜之多多,真有胜之不武之感。
至于诗王之冠,我早已给自个戴上啦。《幽居写怀》曰:拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。其实,就算我不要,诗王桂冠也不是周国志君戴得动的,比他强的诗人多得很。评选略公,许多诗人取其十万悬奖如探囊。似乎周君并非富豪,我为他心疼为他忧,呵呵。
2006.12.29东海一枭
黄鹤楼
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。
2006-12-28
注:黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说。
狂诗一束
其一
独对今人抚古琴,能凡能圣亦雄英。
打通微奥中西脉,炼就精纯日月心。
十万图书一腹贮,五千文化两肩任。
云何双眼常含泪,吾国吾民忧患深!
其二
拥书十万掩柴扉,岂许浮尘染素衣。
冷唾浓痰朝衮衮,醉追灵感入非非。
燃灯祈破千秋暗,煮字思疗一代饥。
蜩与学鸠莫相扰,不逢羊角不南飞!
其三
忧天骂鬼笔何遒,不为身谋为道谋。
早厌江湖多兽斗,闲观富贵若云浮。
拈花欲把群狼化,润世仍将小惑留。
容我真言传大道,草堂一亩足千秋。
注:大乘有”留惑润生”之说,认为菩萨如凭其智慧,径自取证空无三昧,就不能再随缘度化众生了,为此,菩萨宁愿自己先不成佛,不急着把”惑”全部去掉,以方便度化众生故也。
其四
诗龙酒虎性难驯,一杖掀天尚有人。
遍地江湖聊戏水,拔山风暴不沾尘。
纵横宝典三千卷,保养灵胎四十春。
吊罢西山孤月落,来迎东海艳阳新。
其五
拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。
半世栽花兼筑梦,单车觅句似骑驴。
立身奢望千秋重,下笔严防一字虚!
填海补天难插手,且收灵石入吾庐。
其六
焉能袖手忍旁观?襄岭怀山浊浪漫。
恶制谁能逃压迫,微躯岂敢避饥寒。
笔耕别有千秋梦,棒喝谁知一寸丹。
太息途穷天不助,手援无力道援难!
其七
与人与世早无争,好学何曾让昔人。
沉浸古今思似海,指挥天地笔通神。
酸咸苦辣皆堪味,雨雪风霜也自春。
坐入深宵灯火灭,孤星如月洗浮尘。
其八
登坛自恃内功深,欲向人间问不平。
耿介为文焉媚俗?公平论事岂违心!
常从孔孟汲真气,不许风尘染素襟。
英雄牌笔金刚指,凌空一点铁成金。
其九
日玩文山夜笔耕,癖深文字俗缘轻。
气豪胜养三千客,书富如屯十万兵。
异想非非参妙谛,痴心耿耿系苍生。
未成事业成诗业,古道何人伴我行?
其十
浮云富贵自风流,不为身谋为道谋。
五蕴渐空焉执我,九天深病怎消忧?
人多侣犬谁能虎,世尽争春我独秋。
虽万千人吾往矣,千磨万折不回头!
十一
不贪利乐不贪名,不肯荒庸度此生。
怒起常将魔术揭,狂来偏向虎山行。
万家忧乐千钧重,个我安危一羽轻。
证罢菩提抬望眼,一轮圆月笑盈盈。
十二
孤灯红入夜茫茫,风雨满城尽梦乡。
国在焉能求独乐,学成宁肯为私忙。
云中待试屠龙技,网上先开济世方。
侧耳遥闻锣鼓乱,群魔粉墨又登场!
注:屠龙技,原指无用之技,此处龙与下面亡秦的秦,皆喻专制主义。
十三
繁华队里独求仁,万患千忧铸此身。
李杜成规能范我?陈吴无路誓亡秦。
千年悍贼原无愧,一代狂奴自有真。
回首神州风又雪,啸成梁甫泪沾巾。
注:李杜成规,陈亦:老枭的诗,益见矫矫不群,今日写旧体诗词而能如此立足,徒以李杜成规论其优劣,固未得其正矣。千年悍贼,曾国藩评陈玉成:唐宋以来,千年不遇之”悍贼”。陇右山狼网友借以喻老枭之诗。啸成梁甫,李白诗:长啸梁甫吟,何时见阳春。
十四
手不停挥义不臣,不求富贵不求神。
风云椽笔当回日,思想獠牙欲噬人。
幸有江湖容我傲,更无豪杰畏官嗔。
何当洒尽一腔血,大洗河山万里尘!
注:思想獠牙欲噬人,西哲云:思想是有牙齿的。
十五
由义居仁志不移,穷通毁誉任由之。
人忧落败吾求败,世好为师我觅师。
惯见江湖龙变色,频闻罗织狱成诗。
云低风紧鸟飞绝,一怒横空某在斯!
注:狱成诗,狱成于诗,前不久有川中有因手机传播讽刺诗而入狱者。引申为文字狱。

诗王早有主,哪个敢争锋!

Friday, December 29th, 2006

诗王早有主,哪个敢争锋!
近有名周国志者自命诗王,悬奖金十万元,挑战海内外诗人。其挑战诗《狂诗一束》及《黄鹤楼组诗》在网上招来一片嘲骂声。我粗粗一看,倒不象多数网民嘲骂的那么不堪。只是俗而浮,有些油。狂则狂矣,却没有什么文化根基和思想内涵。意象也平平。
一些朋友希望我出来应战。洪哲胜作一文《联想翩翩:超女─→周国志─→东海一枭─→中共》,认为我要在意境上赢过他并非难事。那是当然。拨冗写了黄鹤楼诗一首,挑出狂诗一束,自信在意象和意境、技术和思想各方面,胜之多多,真有胜之不武之感。
至于诗王之冠,我早已给自个戴上啦。《幽居写怀》曰:拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。其实,就算我不要,诗王桂冠也不是周国志君戴得动的,比他强的诗人多得很。评选略公,许多诗人取其十万悬奖如探囊。似乎周君并非富豪,我为他心疼为他忧,呵呵。
2006.12.29东海一枭
黄鹤楼
胜景奇姿莫与俦,画中相识梦中游。
百川波浪江中合,三楚精华眼底收。
第一名楼关囯运,几多才士斗风流。
他时跨鹤登高去,玉笛横飞万里秋。
2006-12-28
注:黄鹤楼始建于三国时期,自古享有“天下江山第一楼”的盛誉。以后各代屡毁屡建,有“国运昌则楼运盛”之说。
狂诗一束
其一
独对今人抚古琴,能凡能圣亦雄英。
打通微奥中西脉,炼就精纯日月心。
十万图书一腹贮,五千文化两肩任。
云何双眼常含泪,吾国吾民忧患深!
其二
拥书十万掩柴扉,岂许浮尘染素衣。
冷唾浓痰朝衮衮,醉追灵感入非非。
燃灯祈破千秋暗,煮字思疗一代饥。
蜩与学鸠莫相扰,不逢羊角不南飞!
其三
忧天骂鬼笔何遒,不为身谋为道谋。
早厌江湖多兽斗,闲观富贵若云浮。
拈花欲把群狼化,润世仍将小惑留。
容我真言传大道,草堂一亩足千秋。
注:大乘有”留惑润生”之说,认为菩萨如凭其智慧,径自取证空无三昧,就不能再随缘度化众生了,为此,菩萨宁愿自己先不成佛,不急着把”惑”全部去掉,以方便度化众生故也。
其四
诗龙酒虎性难驯,一杖掀天尚有人。
遍地江湖聊戏水,拔山风暴不沾尘。
纵横宝典三千卷,保养灵胎四十春。
吊罢西山孤月落,来迎东海艳阳新。
其五
拥兵何似拥奇书?哲帝诗王聊自居。
半世栽花兼筑梦,单车觅句似骑驴。
立身奢望千秋重,下笔严防一字虚!
填海补天难插手,且收灵石入吾庐。
其六
焉能袖手忍旁观?襄岭怀山浊浪漫。
恶制谁能逃压迫,微躯岂敢避饥寒。
笔耕别有千秋梦,棒喝谁知一寸丹。
太息途穷天不助,手援无力道援难!
其七
与人与世早无争,好学何曾让昔人。
沉浸古今思似海,指挥天地笔通神。
酸咸苦辣皆堪味,雨雪风霜也自春。
坐入深宵灯火灭,孤星如月洗浮尘。
其八
登坛自恃内功深,欲向人间问不平。
耿介为文焉媚俗?公平论事岂违心!
常从孔孟汲真气,不许风尘染素襟。
英雄牌笔金刚指,凌空一点铁成金。
其九
日玩文山夜笔耕,癖深文字俗缘轻。
气豪胜养三千客,书富如屯十万兵。
异想非非参妙谛,痴心耿耿系苍生。
未成事业成诗业,古道何人伴我行?
其十
浮云富贵自风流,不为身谋为道谋。
五蕴渐空焉执我,九天深病怎消忧?
人多侣犬谁能虎,世尽争春我独秋。
虽万千人吾往矣,千磨万折不回头!
十一
不贪利乐不贪名,不肯荒庸度此生。
怒起常将魔术揭,狂来偏向虎山行。
万家忧乐千钧重,个我安危一羽轻。
证罢菩提抬望眼,一轮圆月笑盈盈。
十二
孤灯红入夜茫茫,风雨满城尽梦乡。
国在焉能求独乐,学成宁肯为私忙。
云中待试屠龙技,网上先开济世方。
侧耳遥闻锣鼓乱,群魔粉墨又登场!
注:屠龙技,原指无用之技,此处龙与下面亡秦的秦,皆喻专制主义。
十三
繁华队里独求仁,万患千忧铸此身。
李杜成规能范我?陈吴无路誓亡秦。
千年悍贼原无愧,一代狂奴自有真。
回首神州风又雪,啸成梁甫泪沾巾。
注:李杜成规,陈亦:老枭的诗,益见矫矫不群,今日写旧体诗词而能如此立足,徒以李杜成规论其优劣,固未得其正矣。千年悍贼,曾国藩评陈玉成:唐宋以来,千年不遇之”悍贼”。陇右山狼网友借以喻老枭之诗。啸成梁甫,李白诗:长啸梁甫吟,何时见阳春。
十四
手不停挥义不臣,不求富贵不求神。
风云椽笔当回日,思想獠牙欲噬人。
幸有江湖容我傲,更无豪杰畏官嗔。
何当洒尽一腔血,大洗河山万里尘!
注:思想獠牙欲噬人,西哲云:思想是有牙齿的。
十五
由义居仁志不移,穷通毁誉任由之。
人忧落败吾求败,世好为师我觅师。
惯见江湖龙变色,频闻罗织狱成诗。
云低风紧鸟飞绝,一怒横空某在斯!
注:狱成诗,狱成于诗,前不久有川中有因手机传播讽刺诗而入狱者。引申为文字狱。